Menu

Støtteforeningens vedtægter

Vedtægter – B1938’s Støtteforening af 19773 (Idestrup Stadion, Kirkevej 19, 4872 Idestrup, Tlf. 20 45 52 18)

 • 1 - Foreningen

Foreningens navn er Idestrup Boldklub af 1938’s Støtteforening.

Foreningen er hjemmehørende i Idestrup, Guldborgsund

Kommune.

 • 2 - Formål

Foreningens formål er alene at støtte Idestrup Boldklub B1938 –

såvel finansielt samt på andre relevante områder.

 • 3 - Medlemmer

Det står enhver frit for at deltage i foreningens arbejde, ligesom

alle medlemmer af Idestrup Boldklub af 1938 er velkomne til den

årlige generalforsamling og hvor der er én stemme per

fremmødte.

 • 4 - Bestyrelse

Bestyrelsen består af minimum 6 medlemmer evt. 8, der vælges

for 2 år samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år. Det er et

ubetinget krav, at samtlige medlemmer af bestyrelsen tillige er

kontingentfrie medlemmer af Idestrup Boldklub af 1938.

Bestyrelsen afgår henholdsvis med 3 medlemmer på lige årstal

og med 3 medlemmer på ulige årstal og tilsvarende 4 per år

såfremt der er 8 medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer, næstformand og

sekretær og er beslutningsdygtig, når halvdelen af den til enhver

tid siddende bestyrelse er til stede - afstemninger er gældende

ved almindeligt stemmeflertal.

 • 5 - Økonomi

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Foreningens

regnskabsår er fra 01.01 til og med 31.12 – Kassereren er pligtig

til at give en oversigt over disse ved bestyrelsesmøderne.

 • 6 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær

generalforsamling holdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 • Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes hver år i februar eller marts måned

og skal indvarsles på www.B1938.dk mindst 8 dage før.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde seneste tre dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger hvis

50% af den til enhver tid siddende bestyrelse begærer det.

 • 7 - Lov- & vedtægtsændringer

Forandringer af disse love/vedtægter kan ske på ordinære

generalforsamlinger ved almindeligt stemmeflertal.

 • 8 - Ophør

Foreningen kan opløses af to på hinanden følgende

generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de fremmødte.

Der skal være 3 uger mellem generalforsamlingerne.

Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen over

dens formue eller gæld. En evt. formue skal som første prioritet

overdrages til en forening hjemmehørende på Falster og som

samtidig har et formål i overensstemmelse med §2.

Såfremt der ikke kan udpeges en egnet forening jf. ovenstående, så skal en

evt. formue overdrages til en fond eller lignende med et almennyttigt formål.

 

Stiftende generalforsamling den 13. juni 1977

Senest ændret den 14. april 2023

Luk