Menu

Forsikringer

Formålet med forsikringer er bl.a. at sørge for, at B1938’s værdier er forsikret, samt sikre afdækning af risici, som kan være økonomisk belastende for klubben.

B1938 har valgt at være godt forsikret, dels for at sikre alle medlemmernes værdier, men også for at sikre sig at alle trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere, er forsikret hvis de skulle komme til skade i forbindelse med at de udfører arbejde for vores fælles klub B1938.

Vi anbefaler dog, at man også har tegnet en privat ulykkesforsikring.

Medlemmer, frivillige og ansatte

Alle foreninger under DIF er automatisk dækket af kollektive forsikringer hos Tryg. DIF, DGI og Tryg samarbejder om at skabe trygge rammer for idrætten i Danmark.

Det betyder, at Tryg leverer forsikringer til DIF, DGI og deres medlemmer – herunder B1938.

DIF og DGI har udvalgt en række kollektive forsikringer, som alle foreninger, der er medlem af et specialforbund – og ad den vej også af DIF – automatisk er dækket af. Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, de andre er blot alment gyldige.

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, associerede foreninger, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v.

Der er ikke noget lovkrav om at tegne en ansvarsforsikring. En forening kan dog blive erstatningsansvarlig for de skader, der opstår i forbindelse med foreningens aktiviteter, og som kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis der ikke er tegnet forsikring.

Den arbejdsskadeforsikring som DIF og DGI har tegnet, består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter “Lov om arbejdsskadesikring”.

Den frivillige Arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens ledende organer. Den frivillige Arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen.

Når en forening er arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring. Der er to hovedområder i lovgivningen om arbejdsskader, og de er forsikret i hvert sit selskab:

 – Arbejdsulykker: Forsikret i Tryk Forsikring

 – Erhvervssygdomme: Forsikret i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring), som er et selskab, der administreres af ATP.

For idrætsforeninger, der har ansatte, hvor der betales ATP bidrag, beregnes præmien til erhvervssygdomsforsikringen på baggrund af disse ATP indberetninger. Præmien opkræves direkte hos den enkelte forening, landsdelsforening eller det enkelte specialforbund.

For idrætsforeninger, der kun har ansatte, hvor der ikke betales ATP-bidrag, fordi arbejdet er af begrænset varighed, eller der er tale om ulønnede medhjælpere, betaler DIF og DGI på kollektiv basis præmien til AES.

Bygninger og løsøre

Hvis foreningen ejer et klubhus eller andre bygninger, er det obligatorisk at have en brandforsikring. Forsikringen kan desuden omfatte anden bygningsbeskadigelse, fx dækning ved stormskade og evt. nedbørsskade. Herudover kan forsikringen suppleres med dækning for rørskade, svampe- og insektskader og andre specialdækninger. Et par eksempler: Bygningsforsikringen dækker fx, når der opstår brand, når der sker en kortslutning i el-ledninger, der fører til en brand,når en postkasse sprænges i stykker af fyrværkeri, og når der ødelægges døre, gulve og vægge af graffiti i forbindelse med indbrud.

Løsøreforsikring dækker foreningens ejendele som idrætsudstyr, inventar, computere og andre genstande, foreningen selv skal sørge for at forsikre. Hvis foreningen har aktiviteter på andre adresser end foreningens egen, fx på en skole, en idrætshal eller lignende, skal forsikringen også dække på disse adresser. Løsøreforsikringen bør dække foreningens ejendele ved brand, tyveri og vandskade. Det er desuden muligt at tegne særlige forsikringer for edb-udstyr, køle- og dybfrostvarer og selvbetjente automater med indhold.

 

Luk