Menu

B 1938's vedtægter

Vedtægter

  • 1 - Foreningen

Foreningens navn er Idestrup Boldklub af 1938 (B1938). Foreningen er hjemmehørende i Idestrup i Guldborgsund kommune.

  • 2 - Formål

Foreningens formål er idræt, som udøves under ordnede forhold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen. Det er endvidere foreningen formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig i foreningen og tage medansvar for lokalsamfundet.

  • 3 - Organisation

Foreningen er medlem af DBU Lolland-Falster, som er en lokalunion under DBU. Desuden er foreningen medlem af DGI Sydhavsøerne under DGI. Bestyrelsen kan beslutte at foreningen kan blive medlem af andre sportslige interesseorganisationer efter behov i forhold til de sportslige aktiviteter, som foreningen tilbyder.

  • 4 -Medlemmer

Enhver kvinde eller mand kan optages som aktivt eller passivt medlem. Alle medlemmer er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, og stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forældre er via deres barns kontingent stemmeberettiget ved generalforsamlingen med 1 stemme pr. barn. Trænere, der alene fungerer som trænere, er at betragte som kontingentfri medlemmer med stemmeret på generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer af B1938’s støtteforening samt Forældreforening har hver en stemme ved Boldklubben B1938’s ordinære og ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem i kortere eller længere tid, hvis der udvises usportslig optræden, dårlig opførsel f.eks. overfor spillere, forældre eller klubbens frivillige eller hvis foreningens politikker ikke overholdes.

  • 5 – Bestyrelse

Bestyrelsen består af minimum 7 medlemmer, evt. 9, der vælges for 2 år samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år. Bestyrelsen afgår henholdsvis med 3 medlemmer på lige årstal og med 4 på ulige årstal, hvis 9 medlemmer så 4 på lige årstal og 5 på ulige årstal. Der vælges 2 bilagskontrollanter for 2 år således at der afgår en hvert år. Desuden vælges 1 suppleant til bilagskontrol, der vælges hvert år. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af klubben. Alle medlemmer over 18 år kan vælges til bestyrelsen. For spillere under 18 år i ungdomsafdelingen kan forældre vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer, næstformand og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt 4 medlemmer. Afstemninger er gældende ved alm. stemmeflertal. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke deltager i møder uden at sende afbud eller anden lovlig grund 3 gange i træk, udgår vedkommende af bestyrelsen og suppleanten indtræder.

  • 6 - Økonomi

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Foreningens regnskabsår er fra 01.01 til 31.12. Kassereren er pligtig til at give en oversigt over disse ved bestyrelsesmøderne. Salg og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. Kontingent, som aktivt eller passivt medlem, fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen bestemmer om bestyrelsesmedlemmer skal være kontingentfri aktive/passive medlemmer.

  • 7 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes med følgende dagsorden:

 - Valg af dirigent

 - Formandens beretning

 - Kassererens beretning

 - Indkomne forslag

 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

 - Valg af bestyrelsessuppleanter

 - Valg af bilagskontrollanter

 - Valg af suppleant til bilagskontrol

 - Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes hvert år sidst i februar måned og skal indvarsles på www.b1938.dk mindst 8 dage før.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger, hvis 20 medlemmer eller 6 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

  • 8 - Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg med forskellige opgaver vedrørende foreningens sportslige aktiviteter eller daglige drift i øvrigt, f.eks. spillerudvalg, kioskudvalg eller lignende. Et udvalg skal mindst have et medlem fra bestyrelsen og udvalgets arbejde skal godkendes af bestyrelsen.

  • 9 - Lovændringer

Forandringer af disse love kan ske på ordinære generalforsamlinger ved almindeligt stemmeflertal.

  • 10 - Ophør

Foreningen kan opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de fremmødte. Der skal være 3 uger mellem generalforsamlingerne.

Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen over dens formue eller gæld. En evt. formue skal som første prioritet overdrages til en forening hjemmehørende på Falster og som samtidig har et formål i overensstemmelse med § 2. Såfremt der ikke kan udpeges en egnet forening jf. ovenstående, så skal en evt. formue overdrages til en fond eller lignende med et almennyttigt formål.

 

Vedtægterne er senest ændret på ordinær generalforsamling den 20. februar 2024

 

Luk