Menu

B 1938's vedtægter

B 1938's Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Idestrup Boldklub af 1938. Foreningen er hjemmehørende i Idestrup i Guldborgsund kommune.

§ 2 Foreningens formål er idræt, som udøves under ordnede forhold, hvorfor al usportslig optræden forbydes.

§ 3 Foreningen er medlem af LFBU som er underorganisation under DBU under DIF, LFHF under DHF under DIF. Desuden er foreningen medlem af DGI Sydhavsøerne under DGI.

§ 4 Enhver kvinde eller mand kan optages som aktivt eller passivt medlem. 

Alle medlemmer over 18 år kan vælges til bestyrelsen. For spillere under 18 år i ungdomsafdelingen kan forældre vælges til bestyrelsen. Alle medlemmer er stemmeberettigede. Forældre er via deres barns kontingent stemmeberettiget ved generalforsamlingen med 1 stemme pr. barn pr. forældre. Trænere, der alene fungerer som trænere, er at betragte som kontingentfri medlemmer med stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem kortere eller længere tid, hvis der udvises en dårlig opførsel.

Kontingent, som aktiv eller passiv medlem, fastsættes af bestyrelsen

§ 5 Bestyrelsen består af  minimum 7 medlemmer, evt. 9, der vælges for 2 år samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år.

Bestyrelsen afgår henholdsvis med 3 medlemmer på lige årstal og med 4 på ulige årstal, hvis 9 medlemmer så 4 på lige årstal og 5 på ulige årstal. Der vælges 2 revisorer for 2 år således at der afgår en hvert år. Desuden vælges 1 revisorsuppleant, der vælges hvert år.

Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af klubben

Bestyrelsen bestemmer om bestyrelsesmedlemmer skal være kontingentfri aktive/passive medlemmer.

§ 6 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.

Kasseren er pligtig til at give en oversigt over disse ved bestyrelsesmøderne.

Salg og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt 4 medlemmer. Afstemninger er gældende ved alm. stemmeflertal.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke deltager i møder uden at sende afbud eller anden lovlig grund 3 gange i træk, udgår vedkommende af bestyrelsen og suppleanten indtræder.

§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Kasserens beretning

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsessuppleanter

Valg af revisor

Valg af revisorsuppleant

Eventuelt

Afholdes hvert år sidst i februar måned og skal indvarsles på www.b1938.dk mindst 8 dage før.

Foreningens regnskabsår er fra 01.01 til 31.12.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger, hvis 20 medlemmer eller 6 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

§ 8 Valg af spillerudvalg finder sted hvert år ved sæsonens begyndelse, dog senest den 1. marts.

Spillerudvalget skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 skal være fra bestyrelsen.

§ 9 Forandringer af disse love kan ske på ordinære generalforsamlinger ved almindelig stemmeflertal.

Foreningen kan opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de fremmødte.

Der skal være 3 uger mellem generalforsamlingerne.

§ 10 Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen over dens midler eller gæld.

§ 11 Bestyrelsen har ret til at drive forretningsmæssig virksomhed med henblik på at øge foreningens aktiver.

 

Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling 22.02.2012