Menu

Ekstraordinær generalforsamling i B1938 - 24. oktober 2023 kl. 19.38

image
13. oktober 2023 kl. 12:43
Kære medlem.
B1938s bestyrelse har enstemmigt besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i foreningen, idet bestyrelsen samlet har valgt at træde tilbage. Ifølge foreningens vedtægter skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger, hvis 20 medlemmer eller 6 bestyrelsesmedlemmer begærer det. 
Begrundelsen for denne beslutning er følgende: 
B1938 har igennem en lang årrække haft aftale med LUIF om samarbejde på børne- og ungdomssiden. Samarbejdsaftalen betyder at de to klubber samstemmigt træffer beslutninger om fælles tilbud indenfor børne- og ungdomsfodbold herunder udpegning og udvikling af børneudviklingstræner, holdtrænere, fastlæggelse af træninger, stævne- og turneringsaktiviteter, ture mv. Igennem en længere periode har der været uenigheder i et trænerteam i et af klubbens fælleshold om forskellige fodboldmæssige aktiviteter mv. 
Da disse uenigheder ikke kunne løses med mindelighed eller ved dialog, så har det betydet at bestyrelsen har været nødt til at træffe nogle midlertidige beslutninger, som ikke er i overensstemmelsen med vores samarbejdsaftale med LUIF. Beslutningerne har også betydet, at klubben nu står uden en børneudviklingstræner, og det er i strid med vores Børneklub-kontrakt med DBU. 
Bestyrelsen ser sig ikke i stand til at finde permanente løsninger på den nuværende situation, idet der ikke er enighed i bestyrelsen om det fremtidige samarbejde med LUIF. Der er derfor behov for at vælge en ny bestyrelse, som kan sætte en retning for klubbens videre fremtid og udvikling enten i fortsat samarbejde med LUIF eller uden klubsamarbejde.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. oktober kl. 19.38 i klubhuset med følgende dagsorden:
 
* Valg af dirigent
* Optælling af stemmeberettigede jf. foreningens vedtægter
* Godkendelse af dagsorden
* Valg af stemmetællere
* Behandling af følgende forslag:
Den afgående bestyrelse indstiller følgende forslag til den ekstraordinære generalforsamlings beslutning: 
 
1) Der vælges et forretningsudvalg på 5 medlemmer, som varetager klubbens almindelige drift i henhold til vedtægterne frem til næste ordinære generalforsamling sidst i februar 2024. Ved den ordinære generalforsamling i februar 2024 vælges herefter 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år, således at foreningens vedtægter for bestyrelsessammensætningen i § 5 efterfølgende overholdes.
 
2) Opstilling af kandidater til forretningsudvalget foregår ved skriftlig indstilling - en indstillet kandidat oplyser om personen modtager valg. Medlemmer fra afgående bestyrelse kan opstille til forretningsudvalget.
 
3) Valg af forretningsudvalg foregår skriftligt ved at hver stemmeberettiget noterer op til 3 navne, hvorefter de 5 kandidater med størst tilslutning er valgt.
4) Såfremt der ikke kan opnås valg af et forretningsudvalg, indstilles der til opløsning af foreningen i henhold til vedtægternes § 10. I så fald bemyndiges den afgående bestyrelse til at indkalde til efterfølgende generalforsamling til endelig opløsning af foreningen.
 
* Evt.
Luk